ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು-ಸಮುದಾಯದ ನಾಟಕ

ಕರಪತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ-ಉದಯ ಗಾಂವಕಾರ